TRẮC NGHIỆM TOÁN 6

Câu 1: Cho tập hợp E = {x thuộc N / x<=6}. Viết tập hợp E bằng cách liệt kê các phần tử, câu nào sau đây đúng:

A. E = {1;2;3;4;5;6}
B. E = {0;1;2;3;4;5}
C. E = {0;1;2;3;4;5;6}
D. Cả 3 câu trên đều sai.

Câu 2: Cho tập hợp E = {a; b; c}. Có bao nhiêu tập hợp con của E gồm 2 phần tử?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu 3: Tính tổng M = 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 ta có kết quả

A. M = 125
B. M = 80
C. M = 90
D. M = 75

Câu 4: Tìm x biết x - 76 : 4 = 1 ta được

A. x = 20
B. x = 30
C. x = 18
D. x = 21

Câu 5: So sánh 2 sốA.>

B.=

C.<

D. Cả 3 câu trên đều sai

Câu 6: Thực hiện phép tính 4 x
- 32 : ta có kết quả

A. 90
B. 68
C. 98
D. Kết quả khác

Câu 7: Cho M = 15 + 51 + 123 + x với x thuộc N. Với điều kiện nào của x thì M chia hết cho 3

A. x chia hết cho 3
B. x không chia hết cho 3
C. x>3
D. x<3

Câu 8: Cho số a = . Tìm số x để a chia hết cho 2.

A. 0; 2
B. 0; 2; 4; 6
C. 2; 4; 6; 8
D. 0; 2; 4; 6; 8

Câu 9: Cho số n = . Tìm x để n chia hết cho 3 và n với x thuộc N.

A. 2; 5; 8
B. 2; 5
C. 5; 8
D. 2; 8

Câu 10: Cho số n = . Tìm x để là một hợp số

A. 2; 4; 6; 8
B. 0; 2; 4; 6; 8
C. 0; 1; 2; 4; 6; 8
D. 0; 2; 4; 6; 8; 9

Câu 11: Tìm số tự nhiên a biết 120 chia hết cho a và 16 < a < 40

A. 20; 24; 30
B. 15; 20; 24; 30
C. 20; 24; 60
D. 20; 30; 60

Câu 12: Tim ULLN (36; 80; 56)

A. 2
B. 8
C. 6
D. 4

Câu 13: Tìm BCCNN (5; 35; 125)

A. 125
B. 175
C. 875
D. 625

Câu 14: Câu nào sau đây đúng nhất:

A. |-5| < |-8|
B. -16 < -12
C. -5 < 1
D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 15: Thực hiện phép tính 752 + [25 + ( -752) + (-15)] ta có kết quả:

A. 100
B. 10
C. 40
D. -10

Câu 16: Tìm số x biết |x| + 3 = 5

A. x = 2
B. x = -2
C. x = 2 hay x = -2
D. Kết quả khác

Câu 17: Tìm số nguyên x biết 10 - x = 5 - (-10)

A. x = -5
B. x = 5
C. x = 25
D. x = -10

Câu 18: Tính giá trị biểu thức (x - 5)(x + 3) với x= -2 ta có kết quả

A. 7
B. -7
C. 35
D. -35

Câu 19: Tính giá trị biểu thức M = (-10)(-25)(-a) với a = 2 ta có kết quả

A. M = -500
B. M = -250
C. M = 500
D. M = 250

Câu 20: Cho 4 điểm A, B, C, D không có 3 điểm nào thẳng hàng, có bao nhiêu đường thẳng qua mỗi cặp điểm

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

Câu 21: Cho 3 điểm A, B, C thẳng hàng biết AB = 4cm, AC = 7cm và BC = 3cm. Trong 3 điểm A, B, C điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại

A. C nằm giữa A và B
B. A nằm giữa B và C
C. B nằm giữa A và C
D. Cả ba câu đều sai

Câu 22: Cho đoạn thẳng AB = 10cm, trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = 3cm và trên tia BA lấy điểm N sao cho BN = 3cm. Ta tính được độ dài đoạn MN là

A. 6cm
B. 7cm
C. 5 cm
D. 4 cm

ĐÁP ÁN

1C 2B 3D 4A 5B 6C 7A 8D 9C 10B 11A 12D 13C 14D 15B 16C 17A 18B 19A 20C 21C 22D
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: