LỊCH SỬ LỚP 10

Bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

1. Cách mạng Hà Lan
* Nguyên nhân:
- Từ đầu thế kỷ XVI Nêđéclan có nền kinh tế công thương phát triển nhất châu Âu.
- Lệ thuộc PK Tây Ban Nha.
- XH: Mâu thuẫn dân tộc giữa các tầng lớp XH Nêđéc lan với PK TBN.
* Diễn biến:
- Tháng 8/1566 nhân dân miền Bắc Nêđéclan khởi nghĩa, lực lượng phát triển mạnh, làm chủ nhiều nơi.
- 1/ 1579 Hội nghị U-trếch với nhiều quyết sách quan trọng
- Năm 1609 Hiệp định đình chiến được ký kết.
- Năm 1648 TBN công nhận độc lập.
* Kết quả.
- Lật đổ ách thống trị của phong kiến Tây Ban Nha.
- Mở đường cho CNTB phát triển.
- Hạn chế: TS, quý tộc trong nước vẫn áp bức, bóc lột nhân dân.
* Tính chất và ý nghĩa:
+ Là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, đồng thời là cuộc CMTS đầu tiên trên thế giới.
+ Thiết lập nhà nước TS đầu tiên trên thế giới. Mở ra thời đại mới - bùng nổ các cuộc cách mạng tư sản.
2. Cách mạng tư sản Anh.
* Tình hình nước Anh trước CM:
- Kinh tế: Đầu thế kỷ XVII, nền kinh tế nước Anh phát triển nhất châu Âu:
+ CTTC chiếm ưu thế. Ngoại thương phát triển mạnh, đẩy nhanh quá trình tích lũy của giai cấp tư sản.
+ CNTB thâm nhập vào nông nghiệp làm cho nông thôn phân hóa mạnh mẽ.
- Xã hội: Tư sản, quý tộc mới giàu lên nhanh chóng.
- Chính trị: Chế độ phong kiến kìm hãm lực lượng sản xuất TBCN.
* Diễn biến của cách mạng:
+ Năm 1642 -1648: Nội chiến (Vua - Quốc hội)
+ Năm 1649: Xử tử vua, thành lập nước cộng hoà.
+ 1653: Nền độc tài được thiết lập.
+ Năm 1688: chế độ Quân chủ lập hiến được xác lập.
* Ý nghĩa:
- Lật đổ CĐPK, mở đường cho CNTB ở Anh phát triển.
- Mở ra thời kì quá độ từ chế độ PK sang chế độ tư bản.
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: