Relative clause ( Mệnh đề quan hệ)

Relative clause (Mệnh đề quan hệ) :Là mệnh đề phụ được dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó. MĐQH đứng ngay sau danh từ mà nó bổ nghĩa. MĐQH đựơc nối với mệnh đề chính bằng một trong những đại từ quan hệ( Relative pronouns) sau: Who, Whom, Which, Whose, That.

a> WHO: Người mà
- Được dùng làm chủ ngữ hoặc tân ngữ thay thế cho danh từ chỉ người

Ex 1 : The man is my father.He lives next door. ( Làm chủ ngữ)
. S - who
-> The man / who lives next door is my father.
..... N ~~~ R.clause

Ex2: I know the woman. You want to meet her. ( làm tân ngữ)
O – who
-> I know the woman/ who you want to meet.
N ~ R.clause

b> Whom:Người mà

- Được dùng để làm tân ngữ thay thế cho danh từ hỉ người, nó có thể dùng để thay thế cho “Who” khi “Who” đóng vai trò làm tân ngữ (O). “Whom” thường được dùng trong lối nói trang trọng.

Ex: The boy is Nam. You are looking for him.
O – who/whom
-> The boy /whom you are looking for is Nam.
N ~~~~~ R.clause

c> WHICH: Cái mà

- Thường được dùng làm chủ ngữ hoặc tân ngữ thay thế cho danh từ chỉ vật, con vật hoặc sự việc.

Ex1: The pen is mine. It is on the desk.
S – which
-> The pen/ which is on the desk is mine.
N ----R.clause

Ex2: The house is old. We bought it last month.
O- which
-> The house which we bought last month is old.


d> WHOSE (+N) : Của…-> Chỉ sự sở hữu

- Được dùng để chỉ sự sở hữu cho danh từ chỉ người hoặc vật đứng trước nó. Danh từ đứng sau “Whose” không có mạo từ.

Ex1: The girl is my sister. You took the girl’s picture.
Whose picture
-> The girl whose picture you took is my sister.

Ex2: What is the name of the man? You borrowed his car.

Whose car
-> What is the name of the man whose car you borrowed.

e> THAT:

- Dùng để thay thế cho danh từ hỉ cả người lẫn vật. Có thể được dùng để thay thế cho “ Who, Whom, Which” trong Mệnh đề quan hệ xác định.

Ex: The men and animals that are walking along the street belong to a famous circus.
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: