PHẦN III:SINH HỌC VI SINH VẬT

CHƯƠNG II: SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT
Bài 40: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ HÓA HỌC ĐẾN
SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT

I.Các chất dinh dưỡng chính:
1.Cacbon:
- Các bon là yếu tố dinh dưỡng quang trọng nhất đối với sinh trưởng của vi sinh vật.
- Là bộ khung cấu trúc của chất sống.
- Cac bon chiếm 50% khối lượng khô của 1 tế bào vi khuẩn.
+ VSV hóa dị dưỡng nhận cac bon từ các hợp chất hữu cơ như: Prôtêin, lipit và cacbohidrat.
+ VSV hóa tự dưỡng và quang tự dưỡng nhận cac bon từ CO2.
2. Ni tơ, lưu huỳnh và photpho:
a. Ni tơ:
- Chiếm 14% khối lượng khô của tế bào.
- VSV sử dụng nitơ để tạo thành nhóm amin.
- VSV phân giải prôtêin thành axit amin rồi tổng hợp prôtêin mới.
- Một số vi khuẩn sử dụng nitơ từ ion NH4+ gặp trong một số chất hữu cơ của tế bào.
b. Lưu huỳnh:

- Chiếm 4% khối lượng khô của tế bào.
- VSV dùng lưu huỳnh để tổng hợp các axit amin như xistêin, mêtianin…
c. Lưu huỳnh:

- Chiếm 4% khối lượng khô của tế bào.
- Photpho được VSV sử dụng để tổng hợp axit nuclêic, photpho lipit ở màng, tổng hợp ATP.
3. Ôxy:
4. Các yếu tố sinh trưởng:
- Yếu tố sinh trưởng là các hợp chất hữu cơ quan trọng mà một số VSV không tổng hợp được.
VD: Vitamin, axit amin.
II. Các chất ức chế sinh trưởng:
- Chất ức chế sinh trưởng: Là chất vô cơ hay hữu cơ gây ức chế quá trình sinh trưởng của VSV.
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: