MÔN SINH HỌC LỚP 11

Chương III. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

Bài 42. SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT
I. KHÁI NIỆM VỀ SINH SẢN HỮU TÍNH.
1. Khái niệm.
- Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản có sự kết hợp của giao tử đựcvà giao tử cáitạo nên hợp tử phát triển thành cá thể mới.
- Ví dụ: các loại thực vật có hoa.
2. Đặc trưng của sinh sản hữu tính:
- SSHT luôn gắn liến với giảm phân để tạo giao tử.
- SSHT ưu việt hơn SSVT.
II. SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT CÓ HOA.
1.Cấu tạo hoa:Gồm cuống hoa, đế hoa, đài hoa, tràng hoa, nhị và nhụy.
2. Quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi
a.Hình thành hạt phấn:
TB trong bao phấn (2n) GP tạo 4 bào tử đực đơn bội (n), mỗi tế bào (n) NP tạo 1 hạt phấn.
b. Hình thành túi phôi;
Tế bào noãn (2n) GP tạo 4 tế bào (n), 3 TB tiêu biến và1 tế bào NP tạo túi phôi chứa 8 nhân( thể gia tử cái )
3.Quá trình thụ phấn và thụ tinh.
a.Thụ phấn:
-Khái niệm: Thụ phấn là là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhị.
-Có 2 hình thức thụ phấn:Tự thụ phấn và thụ phấn chéo.
- Thực vật hạt kín thụ phấn nhờ côn trùng hoặc gió.
b.Thụ tinh:
- Thụ tinh là sự hợp nhất của nhân giao tử đực với nhân của tế bào trứng trong túi phôi để hình thành nên hợp tử(2n), khởi đầu của cá thể mới.
- Quá trình thụ tinh kép: SGK
4.Quá trình hình thành hạt, quả:
a.Hình thành hạt:
- Noãn thụ tinh phát triển thành hạt.
-Hạt gồm: Vỏ hạt, phôi và nội nhũ.
- Có 2 loại hạt: Hạt có nội nhủ, hạt ko có nội nhủ.
b.Hình thành quả:
- Bầu nhụy phát triển thành quả.
-Quả không có thụ tinh noãn à quả giả (quả đơn tính)
- Quá trình chín của quả: SGK.
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: