MÔN SINH HỌC LỚP 11

Chương III. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
A - SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT
Bài 34. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT


I. KHÁI NIỆM
- Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về khích thước của cơ thể do tăng số lượng và khích thước của tế bào..
- Ví dụ: Sự tăng vế số lựơng lá trên cây, sự dài ra của rễ, tăng kích thước của cánh hoa
II. SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ SINH TRƯỞNG THỨ CẤP Ở THỰC VẬT
1. Các mô phân sinh
- Mô phân sinh là nhóm các tế bào chưa phân hóa, duy trì được khả năng nguyên phân.
-Mô phân sinh bao gồm: mô phân sinh đỉnh, mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng.
2. Sinh trưởng sơ cấp:
- Xảy ra ở thực vật 1 và 2 lá mầm
- Sinh trưởng sơ cấp là sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài do hoạt động của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ.
3. Sinh trưởng thứ cấp:
- Xảy ra chủ yếu ở thực vật 2 lá mầm .
- Sinh trưởng thứ cấp là sinh trưởng theo đường kính của thân, làm tăng bề ngang( dày ) của thân và rễ do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh bên.
- Cấu tạo thân cây và vòng gỗ hàng năm.
( Hình 34.4-SGK trang 137 )
III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG.
1. Nhân tố bên trong.
- Đặc điểm di truyền, các thời kì sinh trưởng của giống, hoocmôn thực vật.
2. Nhân tố bên ngoài.
- Nhiệt độ.
- Hàm lượng nước.
- Ánh sáng.
- Ôxi.
- Dinh dưỡng khoáng.
Bài viết thật bổ ích, bạn hãy bấm thích và chia sẻ bài viết này cho bạn bè cùng xem nào

Các bài viết liên quan: